2019-2021-ci illər üçün strateji inkişaf planı 

 

Strateji inkişafın əsas prinsipləri
 • Qanunçuluq; 
 • Müstəqillik;
 • Şəffaflıq;
 • Obyektivlik;
 • Peşəkarlıq;
 • İctimai etimad.

 

Strateji inkişaf planının mərhələləri
 • Fəaliyyətin planlaşdırılması;
 • Planlaşdırılmış fəaliyyətin tətbiqi;
 • Nəticə və inkişafın davamlılığını təmin etmək.

 

Fəaliyyətin planlaşdırılması mərhələsi
 • Cari vəziyyətin təhlili;
 • Zəif və güclü tərəflərin araşdırılması.

 

Planlaşdırılmış fəaliyyətin tətbiqi mərhələsi
 • Məqsəd və alt məqsədlərin müəyyən edilməsi;
 • Müəyyən edilmiş məqsəd və alt məqsədlərin reallaşdırılması.

 

Nəticə və inkişafın davamlılığı mərhələsi
 • Əsas göstəricilərin və hədəflərin izlənməsi;
 • Keyfiyyətə nəzarət;
 • Əldə edilmiş nəticələr əsasında növbəti strateji inkişaf planının hazırlanması.

 

Strateji hədəflər
 • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətini və dövlətin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində səmərəliyi artırmaq və məmur vətəndaş ünsiyyətinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından daha geniş istifadə edilməklə minimuma endirilməsi;
 • Qloballaşma dövründə şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində Azərbaycan memarlıq məktəbinin çoxəsrlik memarlıq ənənələrinin qorunub saxlanılması;
 • Peşəkar kadr potensialının formalaşdırılması və digər cari fəaliyyətin tənzimlənməsi;
 • Korporativ idarəetmənin tətbiqinin genişləndirlməsi.

 

Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətini və dövlətin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində səmərəliyi artırmaq və məmur vətəndaş ünsiyyətinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından daha geniş istifadə edilməklə minimuma endirilməsi hədəfinin istiqamətləri

Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə fəaliyyətə dair sənədlərin, o cümlədən normativ-hüquqi sənədlərin elektron informasiya bazasının yaradılması və müxtəlif dillərdə internet resurslarda yerləşdirilməsi.

 • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində xidmətlərin vahid mərkəzdən idarə edilməklə əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması;
 • Tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazələrin verilməsi üzrə icraat çərçivəsində «Bir Pəncərə» sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi;
 • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin vahid informasiya təminatı sisteminin yenidən qurulması, şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi;
 • Bakı şəhərində və regionlarda ixtisaslaşma, sosial-demoqrafik və digər xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

 

Qloballaşma dövründə şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində Azərbaycan memarlıq məktəbinin çoxəsrlik memarlıq ənənələrinin qorunub saxlanması hədəfinin istiqamətləri
 • Şəhərsalma fəaliyyətinə qloballaşmanın təsirinin minimuma endirilməsi, məskunlaşma sisteminin qlobal tələblər çərçivəsində formalaşdırılması, tarixi landşaftın və mədəni irs obyektlərinin qorunması;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisinin və ərazi hissələrinin planlaşdırılması zamanı ərazilərdən səmərəli istifadənin və ərazilərin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi.

 

Peşəkar kadr potensialının formalaşdırılması və digər cari fəaliyyətin tənzimlənməsi hədəfinin istiqamətləri
 • Lazımi bilik və bacarığı olan kadrların fəaliyyətə cəlb edilməsi nəticəsində şəxslərə münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməsinə nail olunması;
 • Məvacib siyasətinin, müavinət strukturunun və mükafatlar proqramlarının hazırlaması; 
 • Tələbatın müəyyən edilməklə satınalma prosedurlarına ciddi riayət edilməsinə nəzarət olunması  və nəticədə xərclərə qənaət edilməklə büdcə ödənişlərinin artırılması. 

 

Korporativ idarəetmənin tətbiqinin genişləndirilməsi hədəfinin istiqamətləri
 • Korporativ idarəetmənin şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi;
 • Təşkilati strukturun müəyyənləşdirilməsi, struktur daxilində səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi və  məsuliyyət həddinin dəqiq müəyyən edilməsi;
 • İdarəetmə və nəzarət funksiyalarınin ayrılması ;
 • Vəzifə məsuliyyətlərinin müəyyən edilməsi və bütün səviyyələrdə hesabatlığın tətbiqi.